Class apartments for mature girls

דירות מדרגה לבוגרות ‘ניגונים’

רקע

ניגונים ( ההוסטל ) מעניק מסגרת לנערות עד הגיען לגיל 18-19. זאת למרות שהמציאות מלמדת שהנערות עדיין זקוקות לליווי ותמיכה גם בגיל זה. לרוב הנערות אינן יכולות לשוב למגורים בביתן כיון שהמערכת המשפחתית לא בנויה ומתאימה עבורן. לשם כך הקמנו עבורן דירות ייחודיות בהן הן מתגוררות ומנהלות את חייהן באופן עצמאי ומאידך מקבלות ליווי תמיכה הדרכה והכוונה להמשך התקדמותן, לרכישת מקצוע, לימודים, חתונה, או תעסוקה.

ההכוונה ניתנת בשיתוף עם עמותת למרחב המתמחה בליווי והכוונה של בוגרים והשתלבותם בחברה.

מטרות

לאפשר לבוגרות ניגונים המשך טיפול ובניית נדבך נוסף להשתלבותן המלאה בחברה.

הדירות

העמותה שוכרת את הדירות, מרהטת ומציידת אותן ומתחזקת אותן ככל הנדרש. בכל דירה עד 6 בוגרות.

כלכלת הדירה והניקיון מתחלקים בין הבוגרות. האחריות על תשלום החשבונות ועל הקניות השוטפות היא בידי הבנות ומשמשת ככלי לימוד חשוב ביותר לחיים העתידיים של הבנות, ולמניעת תלות יתר

צוות הדירות, מנהלת, רכזת דירה / אם בית, עו”ס.

תכנית העבודה

לכל בוגרת יש תכנית אישית עם יעדים, וכן ליווי והקניית מיומנויות תפקוד בסיסיות כבוגרת עצמאית בקהילה, כגון, התנהלות כלכלית, בריאותית וחברתית.

לכל בוגרת מחויבות להשתלב בתכנית לימודים, שירות לאומי או תעסוקה.

לכל בוגרת שיחת הדרכה המתקיימת אחת לשבוע עם העו”ס המלווה וכן עם רכזת הדירה.

כמו כן מתקיימת שיחה קבוצתית לכל הבוגרות בדירה אחת לשבוע עם הרכזות והמנהלת.